Polityka prywatności

Polityka prywatności PointsPanelData wejścia w życie: 20 sierpnia 2015 r.

 1. Zakres polityki

PointsPanel Limited („PointsPanel”, „spółka”) poważnie podchodzi do kwestii prywatności użytkowników.  Niniejsza Polityka prywatności (wraz z Regulaminem spółki („Regulamin”) dostępnym w witryniewww.pointspanel.com („Witryna”), a także wszystkimi dodatkowymi warunkami użytkowania włączonymi do Regulaminu na mocy odwołania, zwanymi łącznie „Warunkami użytkowania”)) opisuje zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez PointsPanel.  Należy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności i pozostałymi Warunkami użytkowania.  Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji przekazywanych spółce przez użytkownika lub informacji, które spółka może zbierać bądź w inny sposób uzyskiwać:

 • w związku z rejestracją użytkownika w Witrynie spółki lub w związku z korzystaniem z tej Witryny;
 • w związku z wyrażeniem przez użytkownika chęci uczestnictwa w jednym z organizowanych przez spółkę badaniu rynku („Badania”);
 • w związku z pobieraniem lub strumieniowaniem jakichkolwiek aplikacji mobilnych udostępnianych użytkownikowi przez PointsPanel („Aplikacje”) na urządzeniu przenośnym wykorzystywanym przez użytkownika („Urządzenie”), a także w związku z korzystaniem przez użytkownika z jakichkolwiek Aplikacji udostępnianych mu przez PointsPanel na jego Urządzeniu po pobraniu lub zakończeniu strumieniowania kopii Aplikacji na Urządzenie wykorzystywane przez użytkownika. Aplikacje są dostępne z poziomu łączy przesyłanych z Witryny spółki po zakończeniu procesu rejestracji (jeśli użytkownik korzysta z Urządzenia przenośnego z systemem iOS) lub z poziomu odpowiedniej platformy (zgodnego z systemem operacyjnym Urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika) („Serwis z Aplikacjami”);
 • w związku z udzielaniem odpowiedzi w ramach organizowanych przez spółkę badań typu e-diary oraz badań internetowych lub ankiet bądź kwestionariuszy internetowych lub e-mailowych, co obejmuje zbieranie za pośrednictwem Urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika danych demograficznych, danych na temat produktu i stylu życia, a także danych dotyczących korzystania z multimediów;
 • w związku z korzystaniem z produktów lub usług spółki (zwanych łącznie „Usługami”); oraz
 • od różnych osób trzecich, na przykład od dostawców paneli, w związku z Badaniami.

 

Na potrzeby ustawy z 1998 r. o ochronie danych osobowych administratorem jest spółka PointsPanel Limited (prowadząca działalność jako PointsPanel) z siedzibą pod adresem Warren Bruce Court, Warren Bruce Road, Manchester, M17 1LB.

 

 1. Zgoda użytkownika

 

Przy rejestracji w Witrynie spółki, pobieraniu Aplikacji i udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane w badaniach typu diary oraz ankietach i kwestionariuszach, które spółka może przesyłać użytkownikowi („Pytania”), użytkownik będzie proszony o potwierdzenie, że zapoznał się z niniejszą Polityką prywatności oraz że wyraża zgodę na jej obowiązywanie, a także o wyrażenie jednoznacznej zgody na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych i wrażliwych danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, co odbywa się w drodze zaznaczenia określonego pola.  Jeśli użytkownik zmieni zdanie i nie będzie chciał, aby spółka przetwarzała dotyczące go dane osobowe lub wrażliwe dane osobowe, należy przesłać wiadomość na adres support@pointspanel.com.

 

 1. Informacje, które możemy zbierać od użytkownika

Spółka może zbierać i przetwarzać szereg danych osobowych i nieosobowych dotyczących użytkownika (poniżej znajduje się niewyczerpująca lista rodzajów zbieranych danych):

 • Informacje przekazywane przez użytkownika

Użytkownik może przekazywać spółce informacje na swój temat w związku z rejestracją w Witrynie spółki, pobieraniem lub strumieniowaniem Aplikacji na urządzenie wykorzystywane przez użytkownika, rejestracją w celu korzystania z Aplikacji lub wypełnianiem formularzy w Serwisie z Aplikacjami, wymianą korespondencji ze spółką (na przykład przez e-mail), wyszukiwaniem Aplikacji, uczestnictwem w Badaniach, ankietach lub kwestionariuszach, a także w związku ze zgłaszaniem problemów dotyczących Aplikacji lub Witryny spółki.  Spółka wykorzystuje te informacje do tworzenia profili konsumentów, które są wykorzystywane w sposób opisany poniżej.

Dane osobowe: — użytkownik może przekazywać nam pewne dane osobowe, w tym adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), rok urodzenia, informacje na temat gospodarstwa domowego (w tym adres), dochodów oraz płci.  Aby zarejestrować się w Witrynie spółki oraz móc korzystać z Aplikacji należy podać adres e-mail.  Informacje te są zbierane wyłącznie bezpośrednio od użytkownika, chyba że poniżej wskazano inaczej.

Wrażliwe dane osobowe: — użytkownik może także podawać nam pewne wrażliwe dane osobowe, w tym dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych/innych przekonań tego rodzaju, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i życia seksualnego.  Wprawdzie podanie takich danych jest opcjonalne, jednak brak ich przekazania może mieć wpływ na liczbę gromadzonych przez użytkownika punktów (więcej informacji znajduje się w Regulaminie).  Jak już wskazano powyżej, spółka uzyskuje wyraźną zgodę użytkownika na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie jego danych osobowych i wrażliwych danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.

Dążymy do tego, aby takie wrażliwe dane osobowe były zbierane wyłącznie bezpośrednio od użytkownika (w tym poprzez wypełnianie ankiet z wykorzystaniem Aplikacji); opracowaliśmy też specjalne procedury pozwalające uniknąć sytuacji, w których wrażliwe dane osobowe i inne informacje prywatne (np. numery kart kredytowych i ubezpieczenia oraz inne informacje finansowe) są zbierane przez Aplikacje.  Pomimo to niektóre wrażliwe dane osobowe oraz informacje prywatne mogą być niezamierzenie zbierane w sposób pośredni; w takim przypadku jednak nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy świadomie takich zebranych w sposób niezamierzony danych, które podlegają zniszczeniu lub anonimizacji.

 • Informacje zbierane na temat użytkownika i Urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika

Spółka zbiera także następujące rodzaje danych za pośrednictwem Aplikacji znajdujących się na Urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika.

Informacje zbierane od osób trzecich: — spółka może zbierać pewne dane od różnych osób trzecich, np. dostawców paneli, w tym między innymi adres e-mail oraz adres zamieszkania użytkownika, dane demograficzne i inne dane profilujące (np. szczegóły związane z poprzednimi zakupami, preferencje dotyczące marek itp).

Informacje ankietowe: — ta kategoria obejmuje udzielone przez użytkownika odpowiedzi na Pytania (udzielenie odpowiedzi jest opcjonalne, jednak nieudzielenie odpowiedzi może wpłynąć na liczbę punktów przyznawanych użytkownikowi).  Spółka oraz RealityMine analizują odpowiedzi udzielone przez użytkownika i identyfikują jego preferencje dotyczące produktów i usług.  W udzielanych przez użytkownika odpowiedziach mogą znajdować się na przykład informacje na temat lokalizacji użytkownika, charakteru podróży i środka transportu (w przypadku podróży), osób towarzyszących użytkownikowi, wykorzystywanych przez użytkownika środków komunikacji (np. internetu), rodzaju mediów lub treści (np. sieci telewizyjne wykorzystywane w celu oglądania wydarzeń sportowych i wiadomości), aktywności w internecie (np. wysyłanie i odbieranie e-maili), metod komunikacji (np. wysyłanie wiadomości SMS) oraz odczuć użytkownika.

Inne szczególne informacje przekazywane na wniosek: — spółka może zwrócić się do użytkownika o przekazanie szczególnych informacji (np. treści filmowych, dźwiękowych lub graficznych).  Mogą one obejmować informacje identyfikowalne osobowo (tj. możliwy do zidentyfikowania wizerunek użytkownika).  Użytkownik ma całkowitą swobodę przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie przekazania tych informacji.

Informacje dotyczące wymiany punktów: — w związku z korzystaniem z Aplikacji użytkownik gromadzi punkty, które można wymienić na pieniądze lub inne nagrody w zależności od badania, w którym bierze on udział. Użytkownik może wymieniać punkty z poziomu konta utworzonego podczas rejestracji w Witrynie spółki i z wykorzystaniem podanego aktywnego adresu e-mail oraz adresu e-mail powiązanego z kontem użytkownika w serwisie PayPal.

Informacje zbierane automatycznie: — każdorazowe korzystanie przez użytkownika z Aplikacji wiąże się z możliwością automatycznego zbierania przez spółkę następujących danych osobowych i nieosobowych (w tym pewnych „danych o sekwencji odwiedzanych łączy” generowanych przez użytkownika i wykorzystywane przez niego Urządzenie podczas przeglądania internetu i korzystania ze stron i serwisów internetowych oraz funkcji Urządzenia).  Pewne dane osobowe i wrażliwe dane osobowe są także zbierane przez pliki cookie podczas odwiedzania przez użytkownika Witryny spółki (więcej informacji znajduje się poniżej):

Dane przeglądania i logowania: — np. informacje na temat odwiedzonych przez użytkownika stron, uruchomionych aplikacji oraz udostępnionych zasobów, w tym stron/aplikacji z wiadomościami lub serwisów społecznościowych, a także informacje na temat korzystania z nich.

Dane na temat aktywności w internecie: — np. informacje o wyszukiwanych hasłach i wynikach wyszukiwania, wyświetlanych filmach lub kupowanych w internecie produktach, informacje wpisywane do formularzy, informacje na temat pobieranych lub wysyłanych materiałów, wyświetlanych reklam, danych i treści znajdujących się na odwiedzanych stronach lub w używanych aplikacjach, z których korzysta użytkownik, a także danych i treści znajdujących się na chronionych i zabezpieczonych stronach/w chronionych i zabezpieczonych aplikacjach, z których korzysta użytkownik (np. informacje o zakończonych/niezakończonych transakcjach konsumenckich w przypadku realizacji zakupu przez koszyk).

Dane na temat Urządzenia i systemu: — np. informacje techniczne, w tym na temat rodzaju Urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika, informacje o Urządzeniu i unikalnych identyfikatorach Urządzenia (np. adres IP i numer telefonu), informacje o wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarce internetowej i o innych zainstalowanych lub uruchomionych aplikacjach.

Dane na temat treści: – np. wpisane do kalendarza informacje o spotkaniach, w tym o godzinie rozpoczęcia i zakończenia spotkania, które są zapisane w Urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika.

Informacje o wykorzystaniu telefonu komórkowego: – — np. informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z Urządzenia, na którym zainstalowane są Aplikacje, informacje o tym, jakie dane są zbierane i przesyłane do spółki „w tle”.  W takim przypadku użytkownik nie musi podejmować żadnych dalszych działań.  Ta technologia jest określana mianem „śledzenia pasywnego”.  Dane te mogą dotyczyć na przykład:

 • godzin i czasu trwania rozmów nawiązywanych lub odbieranych z wykorzystaniem Urządzenia (ale już nie samej treści tych rozmów);
 • godzin wysyłania lub odbierania wiadomości tekstowych, wiadomości SMS lub MMS (ale już nie samej treści tych wiadomości);
 • godzin wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail z wykorzystaniem Urządzenia;
 • lokalizacji użytkownika (zobacz poniżej);
 • nawyków użytkownika związanych z przeglądaniem internetu;
 • tego, czy osoby, do których użytkownik dzwoni, wysyła wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe, wiadomości SMS lub MMS są wpisane do książki telefonicznej Urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika (dane kontaktowe takich osób są jednak szyfrowane w celu niedopuszczenia do zidentyfikowania tych osób);
 • rodzaju Urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika, godzin i czasu ładowania, stanu baterii oraz tego, czy urządzenie jest włączone lub wyłączone albo czy znajduje się w trybie czuwania lub w trybie samolotowym;
 • sieci komórkowych i bezprzewodowych, z którymi łączy się użytkownik, a także godzin takich połączeń;
 • ilości danych pobieranych na Urządzenie wykorzystywane przez użytkownika, godzin, w których są one pobierane, a także rodzaju wykorzystywanego połączenia (sieć bezprzewodowa lub komórkowa);
 • korzystania przez użytkownika z innych aplikacji/funkcji Urządzenia (np. aparatu fotograficznego; nie zbieramy jednak żadnych zdjęć zapisanych na Urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika (o ile nie wskazano inaczej)), w tym nazw aplikacji lub funkcji, daty i godziny ich pobrania, a także częstotliwości oraz czasu ich używania;
 • kwestii, które możemy wywnioskować w drodze zestawienia ze sobą określonych powyżej danych, np. odnoszących się do aplikacji wykorzystywanych bezpośrednio przed wyszukiwaniem konkretnych informacji przy użyciu przeglądarki internetowej zainstalowanej na Urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika;
 • instalacji lub usunięcia usług oznaczonych unikalnym numerem aplikacji, a także tego, kiedy taka usługa łączy się z internetem w celu automatycznego pobrania aktualizacji.
 • Informacje o lokalizacji

Przy pierwszym pobraniu Aplikacji użytkownikowi zadawane jest pytanie, czy wyraża on zgodę na udostępnianie spółce informacji o jego lokalizacji.  Jeśli wyrazi on na to zgodę, informacje te mogą być zbierane przez spółkę z wykorzystaniem technologii GPS lub innej technologii w celu określenia aktualnego położenia użytkownika oraz wykorzystywanego przez niego Urządzenia w sposób półciągły oraz bierny.  Użytkownik nie będzie informowany za każdym razem o tym, że informacje te są zbierane przez spółkę.  Aby wyłączyć śledzenie lokalizacji należy odinstalować Aplikacje (więcej informacji znajduje się poniżej) albo wyłączyć śledzenie Aplikacji, o ile taką możliwość daje system operacyjny.

 • Pliki cookie

Spółka może automatycznie gromadzić pewne informacje w swojej Witrynie oraz za pośrednictwem Aplikacji; w tym celu wykorzystuje ona pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę zainstalowaną na Urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, dzięki którym witryna rozpoznaje go i zapisuje dotyczące go preferencje i inne informacje w przypadku ponownego jej odwiedzenia z wykorzystaniem tego samego urządzenia i tej samej przeglądarki).  Pliki cookie są wykorzystywane przez spółkę do różnych celów, np. do odróżnienia użytkownika od innych użytkowników Aplikacji i Serwisu z Aplikacjami, do analizowania, w jaki sposób użytkownik korzysta z Witryny spółki oraz z Aplikacji, a także do poprawy komfortu obsługi.  Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie, która znajduje się pod adresem [w tym miejscu umieść łącze do Polityki dotyczącej plików cookie].

 1. Informacje dotyczące dzieci

Co do zasady Aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia, a spółka nie gromadzi w sposób świadomy informacji ich dotyczących.  Jeśli spółka ma wiedzę o tym, że dziecko poniżej 18. roku życia przekazało jej jakiekolwiek dane osobowe w związku z korzystaniem z tych Aplikacji, dane te podlegają usunięciu.

Jeśli spółka zdecyduje się na skierowanie jakichkolwiek Aplikacji do dzieci poniżej 18. roku życia, opracuje w tym celu oddzielną politykę prywatności, a przy tym będzie wymagała udzielenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na zbieranie danych osobowych i wrażliwych danych osobowych od tych dzieci przed umożliwieniem im pobierania/używania takich Aplikacji lub przed rozpoczęciem przez nie udziału w Badaniach.

Rodzice/prawni opiekunowie mający jakiekolwiek pytania lub wątpliwości mogą skontaktować się z nami pod adresem support@pointspanel.com.

 1. Wykorzystywanie i udostępnianie informacji

Spółka może wykorzystywać dotyczące użytkownika dane osobowe i wrażliwe dane osobowe w celach opisanych poniżej, a także udostępniać takie dane osobom trzecim w sposób opisany poniżej.

Wykorzystywanie przez spółkę danych osobowych użytkownika: — Dane osobowe użytkownika mogą być:

 • wykorzystywane przez spółkę na potrzeby prowadzenia Badań, zarówno w imieniu spółki, jak i w imieniu klientów spółki, w tym RealityMine;
 • przekazywane przez spółkę RealityMine w związku z Badaniami prowadzonymi przez spółkę w imieniu RealityMine (RealityMine zawsze anonimizuje wszelkie przekazywane przez spółkę informacje identyfikowalne osobowo przed przekazaniem ich osobom trzecim);
 • anonimizowane i przekazywane przez spółkę innym klientom i osobom trzecim;
 • wykorzystywane przez spółkę do przygotowywania zanonimizowanych statystyk i analiz badawczych związanych z zachowaniami konsumentów wyróżnionych według kryterium danych demograficznych i lokalizacji;
 • wykorzystywane przez spółkę w celu założenia w jej Witrynie konta umożliwiającego użytkownikowi wymianę zgromadzonych punktów i przekazania odpowiadających im sum pieniężnych na konto użytkownika w serwisie Paypal lub przekazania użytkownikowi innych odpowiednich nagród;
 • wykorzystywane przez spółkę do komunikacji w sprawach związanych w sposób ogólny z Aplikacjami oraz do informowania użytkownika o innych kwestiach dotyczących korzystania przez niego z Aplikacji lub uczestnictwa w organizowanych przez spółkę Badaniach (w tym informacji dotyczących obsługi Aplikacji i ich aktualizacji oraz innych komunikatów serwisowych, informacji o nowych Badaniach oraz informacji dotyczących wygaśnięcia licencji na korzystanie z Aplikacji);
 • wykorzystywane przez spółkę w celu informowania użytkownika o zmianach wprowadzanych w niniejszej Polityce prywatności;
 • zestawiane z danymi osobowymi innych uczestników badań, anonimizowane i udostępniane innym klientom spółki na potrzeby badań rynku lub publikowane; oraz
 • anonimizowane i udostępniane usługodawcom pomagającym spółce zarządzać systemami komputerowymi i obsługiwać te systemy, a także analizować uzyskiwane przez spółkę dane.

Dane osobowe udostępniane RealityMine: — dane osobowe i wrażliwe dane osobowe użytkownika są ujawniane RealityMine.  RealityMine dzieli dane dotyczące uczestników Badania na segmenty konsumentów (zbiory użytkowników mających wspólne zainteresowania/cechy, np. „kobiety w wieku od 28 do 34 lat, które interesują się witrynami dotyczącymi podróży), a następnie anonimizuje je i udostępnia swoim klientom w następujących celach (niekiedy RealityMine może także udostępniać zanonimizowane i niezestawione ze sobą wyniki, jednak tylko do ściśle określonych celów):

 • badania reklamowe: — może to także skutkować zmianą lub zastąpieniem treści lub reklam wyświetlanych użytkownikowi w ramach jednego z Badań organizowanych przez spółkę;
 • analiza korzystania z mediów;
 • tworzenie profili: — RealityMine może wykorzystywać dane osobowe przekazywane przez użytkownika bez pośrednictwa Aplikacji lub powiązane z nim anonimowe identyfikatory (np. adresy IP) w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkownika na podstawie innych, dostępnych publicznie źródeł danych (np. na temat zakupów dokonywanych przez użytkownika w internecie i poza nim, informacji o gospodarstwie domowym i stylu życia, a także szerszych informacji demograficznych i osobistych informacji dotyczących przeszłości), a także zestawiać je z innymi informacjami w celu tworzenia i uzupełniania profili, które są udostępniane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności;
 • ankiety ukierunkowane: RealityMine może udostępniać swoim klientom niektóre lub wszystkie zanonimizowane odpowiedzi udzielone przez użytkownika w ramach ankiet ukierunkowanych, w tym konkretne odpowiedzi/cytaty;
 • statystyki i analizy badawcze: — dotyczą danych demograficznych konsumentów (np. wiek, płeć, dochody, miejsce zamieszkania, kupowane towary itp.) oraz zachowań wyróżnionych według kryterium lokalizacji.

Inne sytuacje, w których ujawniane są dane osobowe użytkownika: — spółka może także ujawniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika pewnym osobom trzecim: w przypadku zakupu, sprzedaży lub przeniesienia przez spółkę przedsiębiorstwa lub składników majątku, przejęcia spółki przez osobę trzecią, poddania spółki innym przekształceniom lub upadłości spółki (w takiej sytuacji spółka przekazuje użytkownikowi odpowiednią informację przed ujawnieniem informacji); w przypadku gdy jest to w sposób uzasadniony uznane za niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami, obowiązkami regulacyjnymi, orzeczeniami sądowymi lub innymi procedurami prawnymi); lub w przypadku gdy jest to konieczne do wykonania Regulaminu lub do zapewnienia ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa PointsPanel, klientów spółki lub innych podmiotów (w tym w celu zapobiegania oszustwom i na potrzeby ograniczania ryzyka kredytowego).

W przypadku zakupu, sprzedaży lub przeniesienia przez spółkę przedsiębiorstwa lub składników majątku, przejęcia spółki przez osobę trzecią lub poddania spółki innym przekształceniom, spółka przed ujawnieniem danych osobowych użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim zwraca się do użytkownika o wyrażenie na to zgody.  Użytkownik może także w takiej sytuacji zrezygnować z uczestnictwa w Badaniu oraz zaprzestać korzystania z Aplikacji.

 1. Bezpieczeństwo oraz miejsce przechowywania danych osobowych użytkownika

 

Zarówno PointsPanel, jak i RealityMine przechowują dane osobowe użytkownika na bezpiecznych serwerach znajdujących się w Republice Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie, a przy tym stosują surowe procedury i zabezpieczenia, aby zabezpieczyć dane osobowe użytkownika przed utratą lub nieupoważnionym wykorzystaniem lub przed uzyskaniem do nich nieupoważnionego dostępu w przypadku gdy znajdują się one w posiadaniu spółki lub pod jej kontrolą, co obejmuje stosowanie uzasadnionych środków natury administracyjnej, fizycznej, technicznej i organizacyjnej.  Żadne środki bezpieczeństwa nie są jednak w 100% skuteczne, dlatego spółka nie jest w stanie zabezpieczyć się przed wszystkimi potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa ani zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez użytkownika do Witryny spółki.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe użytkownika są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są one zbierane, w sposób opisany powyżej, oraz zapewnienia zgodności z wymogami prawa.  Aplikacje mogą w dalszym ciągu działać na Urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika i zbierać z niego dane nawet wówczas gdy użytkownik wybierze w przeglądarce tryb „przeglądania prywatnego” lub inny podobny tryb.  Aby zakończyć zbieranie danych, konieczne jest usunięcie Aplikacji. W tym celu należy zapoznać się z instrukcjami podanymi tutaj .  Usunięcie lub wyłączenie Aplikacji spowoduje, że przestaną one zbierać i przesyłać informacje na temat użytkownika, jednak wszystkie dane osobowe, które zostały zebrane wcześniej przez Aplikacje i przesłane do spółki przed usunięciem lub wyłączeniem Aplikacji w dalszym ciągu będą przez nią przechowywane i wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 1. Dostęp do danych osobowych użytkownika i ich poprawianie

Aby uzyskać informacje na temat danych osobowych użytkownika, które są przechowywane przez spółkę, lub zwrócić się z wnioskiem o ich poprawienie lub usunięcie, należy przesłać e-mail na adressupport@pointspanel.com lub skontaktować się z pracownikiem ds. ochrony prywatności pod adresem podanym powyżej (wnioski w sprawie dostępu do danych mogą podlegać niewielkiej opłacie).

 1. Inne Witryny i Aplikacje

Witryna spółki może zawierać łącza do witryn osób trzecich lub łącza pochodzące z tych witryn, a także treści zachęcające użytkownika do pobrania aplikacji stanowiących własność osób trzecich i przez nie obsługiwanych.  W odniesieniu do tego rodzaju witryn i aplikacji oraz wszelkich usług dostępnych za ich pośrednictwem obowiązują ich własne polityki prywatności, z którymi należy się zapoznać przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za te witryny, aplikacje lub polityki ani za dane osobowe zebrane za pośrednictwem takich witryn i aplikacji, a ponadto nie działa w stosunku do nich jako administrator.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Jeśli spółka zamierza wykorzystywać dane osobowe użytkownika w sposób zasadniczo odmienny niż wskazany w niniejszej Polityce prywatności, użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez e-mail lub Aplikacje, a także poprzez widoczny komunikat umieszczany w Witrynie spółki.  Informacje wskazujące, w jaki sposób wybrać, czy spółka może wykorzystywać dane dotyczące użytkownika w taki odmienny sposób, będą znajdować się w tym powiadomieniu.

 1. Kontakt

Pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub korzystania z Aplikacji należy kierować do pracownika ds. ochrony prywatności, na adressupport@pointspanel.com, natomiast skargi należy kierować do kierownika ds. obsługi skarg, na adres complaints@pointspanel.com lub na adres podany powyżej.  Dane kontaktowe dotyczące angielskiego komisarza ds. informacji (Information Commissioner), niezależnego angielskiego organu ustanowionego z myślą o zapewnieniu przestrzegania prawa do informacji, można znaleźć pod adresem https://ico.org.uk/global/contact-us/.